Прочитајте више о средњем образовању одраслих

Средње образовање одраслих

Детаљи о средњем образовању одраслих особа

У Медицинској школи реализује се формално образовање одраслих, као део јединственог система образовања Републике Србије, који обезбеђује одраслима током целог живота стицање компетенција и квалификација потребних за лични и професионални развој, рад и запошљавање, као и друштвено одговорно понашање.

Након завршеног средњег образовања и васпитања заинтересовани кандидати могу да се упишу у Медицинску школу ради преквалификације и доквалификације.

Преквалификацију уписују кандидати који желе да се образују за неки други образовни профил у односу на онај који су завршили,без обзира на подручје рада.

Доквалификацију уписују кандидати који желе да се образују за неки други образовни профил у дужем трајању,без обзира на подручје рада.

Ванредан ученик уписан у школу ради преквалификације полаже испите из стручних предмета које одреди Комисија.

Ванредан ученик уписан у школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени школским програмом, односно наставним планом и програмом и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси Комисија.

Обавезни облици образовно-васпитног рада за ванредног ученика могу бити: настава, припремни и консултативно-инструктивни рад.

Припремна настава

За ванредног ученика Школа обезбеђује припремну наставу.

Школа организује припрему свих ванредних ученика за полагање матурских и завршних испита у обиму од најмање 5% од укупног годишњег броја часова из предмета из којих се полаже матурски, односно завршни испит.

На захтев ванредног ученика Школа може организовати и више часова наставе уз надокнаду трошкова Школи у складу са важећим Ценовником.

Пре почетка припремне наставе ванредни ученик (који плаћа школовање) уплаћује трошкове припремне наставе у складу са важећим Ценовником.

План уписа за школску 2023/2024

Назив профила Квота Уписано
Медицинска сестра-техничар 25  
Фармацеутски техничар 5  
Лабораторијски техничар 2  

Референт за ученичка питања

Миомир Ђорђевић

координатор практичне наставе

Телефон: 064/403 12 74

Е-пошта: prekvalifikacijamedicinskapo@gmail.com

Рад са странкама: среда, од 11.30 до 12.30