Прочитајте више о преквалификацији у упису у медицинску школу

Упис на преквалификацију и доквалификацију

Детаљи о упису на преквалификацију и доквалификацију

Школа у току сваке школске године расписује конкурс за упис кандидата ради стицања преквалификације/доквалификације, уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Упис ванредних ученика на преквалификацију/доквалификацију врши директор решењем на основу Одлике Наставничког већа школе.

Преквалификација у школској 2020/2021. години врши се за четворогодишња занимања медицинска сестра-техничар, педијатријска сестра-техничар и фармацеутски техничар.

Кандидат који је уписан у програм преквалификације полаже испите из стручних предмета (допунске испите) које нису имали у претходно завршеној средњој школи.

Кандидат који је уписан у програм доквалификације полаже додатне испите из предмета чији се садржаји разликују од претходно положених, предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом (разлика испита) и завршни испит.

Допунске испите за кандидате на преквалификацији/доквалификацији одређује комисија коју чине чланови Наставничког већа школе.

Процес уписа

1

Заинтересовани кандидати подносе школи молбу за упис у први разред ради преквалификације / доквалификације сваке текуће године почев од 20. августа до 20. септембра. Уз молбу кандитат подноси и оверене фотокопије свих сведочанстава и дипломе из претходно завршене средње школе, извод из матичне књиге рођених, очитану личну карту и извод из матичне књиге венчаних (уколико је кандидат мењала презиме).

2

Комисија коју чине чланови Наставничког већа школе, коју именује директор, разматра приспеле молбе, рангира кандидате по успеху и доставља предлог ранг листе кандидата Наставничком већу. Наставничко веће доноси коначну одлуку о упису кандидата ради преквалификације и доквалификације.

3

Кандидат коме је одобрен упис ради преквалификације и доквалификације дужан је да поред већ предатих докумената достави и доказ о уплати за трошкове школовања и лекарско уверење о испуњавању здравствених услова.

4

По донетој Одлуци и поднетој документацији, Школа са ванредним учеником потписује Уговор и издаје Решење о допунским испитима које ученик мора да положи.

Документација

Потребна документа за конкурс на преквалификацију су:

  • молба
  • сва сведочанства о завршеном претходној средњој школи
  • диплома о завршеној средњој школи
  • извод из матичне књиге рођених или венчаних
  • очитана лична карта
  • извод из матичне књиге венчаних (уколико је кандидат мењала презиме)

Документа за упис на преквалификацију/доквалификацију,поред већ предатие документације, и:

  • доказ о уплати за трошкове школовања
  • лекарско уверење о ииспуњавању здравствених услова

Распоред уписа кандидата

Назив профила Датум уписа Место/време
Фармацеутски техничар 3.12.2021.

Учионица бр.4 у 15 сати

Медицинска сестра-техничар 3.12.2021. Учионица бр.4 у 15.30 сати
Медицинска сестра-васпитач/Гинеколошко-акушерска сестра/Доквалификација 3.12.2021. Учионица бр.4 у 16.30 сати

Референт за ученичка питања

Миомир Ђорђевић

координатор практичне наставе

Телефон: 064/403 12 74

Е-пошта: prekvalifikacijamedicinskapo@gmail.com

Рад са странкама: среда, од 11.30 до 12.30