Get Adobe Flash player

Спонзори

Место за банере спонзора

Пријава

 

 

 

Распоред припремне наставе за први разред

за ученике на преквалификацији децембар  2017-18.

 
УПИС ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА РАДИ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ

 

Само средња школа која је верификована за одређене образовне профиле, може да врши преквалификацију.

Преквалификација представља образовање за други образовни профил у истом трајању, без обзира на подручје рада.Односно, право на преквалификацију имају кандидати са завршеном четворогодишњом средњом школом.

Школа врши упис ради преквалификације уз сагласност Министарства просвете.

Молбе за упис се подносе од 21. августа до 20. септембра текуће године.

 

Уз молбу за упис кандидати прилажу:

1.Извод из матичне књиге рођених

2.Извод из матичне књиге венчаних, само за кандидаткиње, уколико га поседују

3. Сведочанства од 1. до 4. разреда средње школе

4. Диплому о стеченом образовном профилу

 

Прилажу се оверене фотокопије докумената.

Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова за одговарајући образовни профил кандидати ће приложити у случају да буду примљени на преквалификацију.

 

Ученик уписан у школу ради преквалификације, полаже испите из стручних предмета одреди комисија коју чине чланови наставничког веће школе именовани решењем директора.

Директор школе након донете одлуке комисије коју чине чланови наставничког већа о признању предмета и полагању допунских испита доноси решење које садржи: личне податке ученика, признате предмете и оцене по разредима, допунске испите из предмете који су утврђени ученику да полаже, по редоследу разреда, обавеза полагања завршног испита, испитне рокове у складу са општим актом школе.

 

Обавезни облици образовно - васпитног рада за ванредног ученика могу бити: настава, припремни, практични и консултативно - инструктивни рад.

Школа за ванредног ученика остварује припремну наставу.

Лице које је стекло средње образовање, а жели да се преквалификује, плаћа школарину.          

Висину школарине утврђује Министарствопросвете.

 

 Висина школарине за ученике на преквалификацији за школску 2016-17. године била је: 

  

 

 2.СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

 

КАТЕГОРИЈА

ЦЕНА

Упис године

3300,00 дин

Обнова године

1100,00 дин

Испит

650,00 дин

Испит са писменим задатком

750,00 дин

Испит са вежбама

1000,00 дин

Испит из пректичне наставе

1000,00 дин

Час консултативне наставе: група 16 до 30 ученика

90,00 дин

Час консултативне наставе: група до 15 ученика

120,00 дин

Завршни испит

1850,00 дин

Матурски испит

2300,00 дин

 

 

Школа организује пет испитних рокова:

новембарски, јануарски, априлски, јунски и августовски.

 

Испити се полажу се по разредима. Да би могао да се упише и полаже испите из наредног разреда, ванредни ученик мора положити све испите из претходног разреда.

По завршеном четвртом разреду, ванредни ученик полаже матурски испит у роковима које одреди Министарство просвете.

 

 

 

 

Анкета

КОЈИ СУ НАЈЧЕШЋИ РАЗЛОЗИ ИЗОСТАЈАЊА УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ?

Болест - 41.2%
Избегавање контролних вежби и писмених задатака - 52.9%
Незанимљива настава - 5.9%
Породична ситуација - 0%
Нешто друго - 0%

Укупно гласова: 17
Гласање у овој анкети је завршено u: 17 мај 2014 - 12:46