Get Adobe Flash player


Материјално-технички услови

            Школски простор 

Школа има два мања школска дворишта и другим простором не располаже. Школске зграде се налазе на парцелама од 18,24 и 11,80 ари. Постоје две школске зграде. Управна зграда је спратна, а друга приземна у чијем саставу је и дограђени део нове школе такође је спратна.

          У управној згради  налази се:

– зборница за наставно особље

– кабинет за историју, географију, социологију и филозофију

-кабинет за биологију и анатомију и физиологију

-кабинет за стручне предмете за образовни профил фармацеутски техничар

– једна класична учионица

– канцеларија директора школе

– канцеларија секретара школе

– канцеларија шефа рачуноводства и административног радника и

– мања просторија за помоћно особље.

У приземљу управне зграде налази се:

–        кабинети за здравствену негу

–        канцеларија за рад са ванредним ученицима и

–        школска библиотека.

У подруму управне зграде налази се:

–   учионица број 22

–   учионица број 15

Школска (управна) зграда је објекат под заштитом Завода за заштиту споменика културе и значајна је због своје историјске и архитектонске вредности. Извршена је реконструкција објекта уз одобрење Завода за заштиту споменика. Замењена је кровна конструкција црепа, олука, прозора, водоводна и канализациона мрежа. Замењена је плоча пода библиотеке, прозори и урађен је ентеријер. У школској 2010/11. години урађена је замена унутрашње столарије, окречене су учионице и фасада према дворишту школе.

У школском дворишту налазе се клупе за седење, чесма, а у вечерњим часовима двориште је осветљено рефлекторима. Степениште је обезбеђено заштитном оградом. Извршена је реконструкција засада у дворишту. Школа располаже видео надзором. За обавештавање ученика, али и за остале потребе користи се разгласна станица.

У приземној згради налази се:

–     кабинет за фризере

–     кабинет за васпитатање и негу деце

–     кабинет за математику

–     три класичне учионице.

У новом дограђеном делу налази се:

Приземље:

–     кабинет за српски језик и књижевност                                                      

–     кабинет за српски језик и књижевност                                                      

–     канцеларија стручног сарадника педагога                                            

–     просторија за помоћно особље                                                                   

–     приручна лабораторија 

–     кабинет за морфологију зуба, фиксну протетику, тоталну протезу, парцијалну протезу и ортодонтске апарате

–     чекаоница   

– зубна ординација

–     рендген

–     мрачна комора

Спрат:

–     кабинет за енглески језик  

–     кабинет за француски и руски језик  

–     кабинет за физику припрема 

–     кабинет за физику                

–     кабинет за хемију припрема

–     кабинет за хемију    

–     кабинет за рачунарство и информатику                                                                             

  Квадратура школских просторија је следећа:

Учионице Број учионица
        Бр. 3   58,50 1
        Бр. 7    87,50 1
        Бр. 9      77 1
  Бр. 12      52 1
  Бр. 15 44 1
  Бр. 22 84 1
            Укупно:   403   6
                Кабинети Број кабинета
За наставу групе предмета друштвених наука 47,52 1
За биологију и анатомију и физиологију 93,35 1
За математику 77 1
За српски језик и књижевност и књижевност за децу 120,05   2
За морфологију зуба, фиксну протетику, тоталну протезу, парцијалну протезу и ортодонтске апарате 74,45 1
За физику 73,77 1
Припремно одељење за наставника физике 21,05 1
За хемију 74,45 1
Припремно одељење за наставника хемије 19,80 1
За информатику и рачунарство 65,01 1
За енглески језик 44,32 1
За руски и француски језик 19,61 1
За здравствену негу болесника  и прву помоћ (већи) и здравствену негу деце раног узраста ( мањи) 139 2
Млечна кухиња 12 1
Кабинет за фризере 66 1
  Укупно:   947.38   17
Лабораторије Број лабораторија
За фармацеутске техничаре 60 1
Приручна лабораторија за зубне техничаре 16,44 1
                             Укупно: 76,44 2
Остале просторије Број
Ходници 174 3
Санитарни чворови 50 7
Котларница са помоћним просторијама 71.00 1
Просторије за помоћно особље 26 2
Канцеларија стручног сарадника – педагога 19.61 1
Зубна ординација 28,38 1
Чекаоница 19,80 1
Рендген 6,52 1
Мрачна комора 6,91 1
  Укупно:   402.22   18  

остали школски простор: 516.00 m2                                                                       

    Опрема

Школа у потпуности испуњава услове из Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма заједничких предмета у стручним школама за образовне профиле  III и   IV степена стручне спреме ”Сл.гласник РС-Просветни гласник” бр.7/91 и Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле III и IV степена стручне спреме у стручним школама за подручје рада остало (личне услуге).-”Сл.гласник РС-Просветни гласник” бр.9/91.

Школа је солидно опремљена наставним средствима, у процентима око 80%. Нова и веома вредна опрема налази се у кабинету за информатику и рачунарство, затим у кабинету за биологију и анатомију и физиологију, кабинетима за здравствену негу, кабинету за морфологију зуба, фиксну протетику, тоталну протезу, парцијалну протезу и ортодонтске апарате, и једним делом у кабинету за стручне предмете за образовни профил фармацеутски техничар. Опрема у кабинетима за физику и хемију је нешто старијег датума, али се од пресељења у дограђени део школе интензивно ради на њиховом опремању.

За вежбе из стручних предмета за образовни профил зубни техничар обезбеђени су функционални радни столови, као и веома вредна наставна средства. 

Школа не поседује салу за физичко васпитање тако да се настава овог предмета одвија у оближњој спортској хали.

Школске 2008/09. године поплочен је ходник у Петрикиној школи.

Обезбеђен је намештај за дограђени део Медицинске школе (радни столови, столице и ормани) у потпуности, а стари намештај у учионици број 11 је замењен новим и претворен у кабинет за математику.

Сви кабинети у новој школи су опремљени сликама, репродукцијама, табелама, дидактичким материјалима у виду постера, паноа итд.

Настављено је са уређивањем дворишта испред нове школе, а у току школске 2009/2010. године купљене су клупе за двориште и корпе за отпатке. Фонд за заштиту животне средине спровео  је озелењавање школског дворишта и хола дограђеног дела школе. Исте године обезбеђене су тракасте завесе и клима уређаји за поједине кабинете.

Пространи ходници у обе школске зграде оплемењени су собним и украсним биљкама, уметничким репродукцијама, образовним постерима, огласним таблама и ученичким радовима.

     Мере за побољшање услова рада

Планирано је да се све учионице и кабинети у новој школској згради опреме тракастим завесама и клима уређајима који би омогућили несметано одвијање наставе током летњих месеци.

Значајније набавке наставно-техничких средстава су реализоване током претходних година, а за ову школску годину планираће се у складу са новим реформским захтевима, захтевима стручних већа и актива, потребама и ограничењима просторија, као и материјалним могућностима. Највећа финансијска средства намењена су набавци потрошног материјала за наставнике, посебно за кабинете за смер зубни техничар и смер женски фризер.

Кадровски услови

Директор, стручни сарадник, наставници, спољни сарадници, административно и помоћно особље

а) Структура запослених према степену стручне спреме

Степен стручне спреме запослених Бројно стање запослених
Висока стручна спрема (VII степен) 69
Виша стручна спрема (VI степен) 20
Пети степен(V степен) 1
Средња стручна спрема (IV степен) 7
Средња стручна спрема (III степен) 1
Основна 4
Укупно 102

б) Структура запослених према годинама радног искуства

Године радног искуства Бројно стање запослених
0-5 27
6-10 15
11-15 11
16-20 18
21-25 8
Преко 25 година 23

Оцена кадровских услова

            Настава је у потпуности стручно застуљена наставницима одговарајуће струке. Наставу стручних предмета реализују лекари, стоматолози и фармацеути одговарајућих специјалности запослени у Општој болници, апотекама и Дому здравља.

Услови средине у којој школа ради

а) Објекти друштвене средине који се користе за остваривање програмских садржаја

            Школа за свој несметани наставни ради користи капацитете локалне средине реализујући уже стручни део наставе у следећим наставним базама:

–     Градска болница

–     Апотекарска установа

–     Дом здравља

–     Завод за заштиту здравља

–     Спортска хала

–     Предшколска установа

Значајан део теоријске наставе, као и наставе вежби и блок наставе уже стручних премета одвија се у специјализованим учионицама и кабинетима у школи

.

б) Објекти школе који се користе за остваривање културних и других садржаја друштвене средине

Школа је учесник бројних културних дешавања и манифестација организованих на нивоу града. Такође сваке школске године се у школи на пригодан начин обележавају различити међународни и други празници. Школа је домаћин различитим организацијама приликом обележавања: Светског дана борбе против СИДЕ, Светског дана здравља, Светског дана добровољних даваоца крви, Светског дана борбе против пушења, итд. Тих дана у школским холовима освану ученички панои који на пригодан начин обрађују ову тему, штандови са примереним пропагандним материјалима, одржавају се јавни часови посвећени тим темама, а с обзиром да школа не располаже свечаном салом, трибине и предавања за већи број ученика се одржавају у холу нове школе. Календар
April 2021
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930